Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych dała samorządom podstawy prawne do tworzenia nowych, zdecentralizowanych służb, których zadaniem jest ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie gminy. Na jej podstawie Rada Miejska w dniu 26 marca 1997 r. podjęła uchwałę nr XXIX/241/97 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kolbuszowej. Uchwałą nr XXX/251/97 z dnia 30 kwietnia 1997 r. Rada nadała straży statut, zawierający zakres zadań, obowiązków i uprawnień, jej strukturę, umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie. W dniu 22 września 2010 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał Zarządzenie nr 342/10 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kolbuszowej. Zgodnie z tymi dokumentami Straż działa w strukturze Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa. Strażnicy wykonują czynności służbowe w umundurowaniu odpowiadającym wymogom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich / gminnych /. Do ich zadań należy w szczególności:

1/ zapobieganie popełnianiu i wykrywanie wykroczeń

2/ ochrona porządku w miejscach publicznych

3/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym

4/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń

5/ fizyczne zabezpieczanie, do czasu przybycia właściwych służb miejsca popełnienia przestępstwa w celu utrzymania w takim stanie jak pozostawił je sprawca, zabezpieczenie miejsca wypadku lub awarii przed dostępem osób postronnych, ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia

6/ współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:

a/przestępstwach

b/ wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży

c/ osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy, odpowiednio do sytuacji i wyposażenia

d/ innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi lub mienia

e/ awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej

f/ uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

7/ dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób

8/ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

9/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

9/ kontrola utrzymania ładu, czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie gminy.

Od chwili powstania Straż Miejska w Kolbuszowej przez długi okres działała w składzie jedno lub dwu osobowym. W marcu 2011 r. ogłoszony został przez Burmistrza nabór na stanowiska Komendanta Straży Miejskiej i dwa stanowiska starszych strażników. Prace z tym związane zakończyły się na początku kwietnia i od tego czasu straż działa w następującym składzie:

gd

 

Komendant Straży Grzegorz Dzimiera - organizuje i nadzoruje pracę straży - tel. 601 909 026 

mf

mł. specjalista Magdalena Filipowicz -

rejon służbowy: Kolbuszowa oraz sołectwa: Kupno, Poręby Kupieńskie, Kłapówka, Werynia - tel. 601 909 038

jc

st. specjalista Jacek Cieśla -

rejon służbowy: miasto Kolbuszowa oraz sołectwa: Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska, Bukowiec - tel. 605 102 805

ps

mł. specjalista Piotr Sajdak -

rejon służbowy: Kolbuszowa oraz sołectwa: Zarębki,Świerczów, Widełka, Nowa Wieś - tel. 601 909 038

Wszyscy strażnicy posiadają ukończyli odpowiednie kursy i są w pełni przygotowani do wykonywania czynności służbowych. Mają uprawnienia do:

-nakładania grzywien w formie mandatu karnego,

-kontroli ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

-prowadzenia kontroli posesji pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gmin oraz postanowień regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kolbuszowa.

Dysponują oznakowanym samochodem służbowym oraz wyposażeni są w środki przymusu przewidziane w ustawie o strażach gminnych: pałki służbowe wielofunkcyjne, ręczne miotacze gazu, kajdanki i paralizatory elektryczne. Mają możliwość korzystania z bezprzewodowych środków łączności.